Creeper

Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt

24 besökare är inne nu

MENY

INNEHÅLL

 1. ARTIKLAR
 2. POLICY  – I folkets intresse
 3. POLICY  – SIG-Gruppen
 4. SIG-GRUPPEN
 5. OM FLASHBACK
 6. RÄTTSMÅL VI MEDVERKAT I
 7. LÄNKAR
 8. FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

M1

1. ARTIKLAR

KATEGORIER

ARKIV

x

M2

2. POLICY  – I folkets intresse

 • Tidningen är ett organ för SIG-gruppen
 • Tidningen har utgivningsbevis och åtlyder lagens skydd av källor. Det är således tryggt att meddela tidningen uppgifter då dessa källor inte får eftersökas av myndigheter och vi är skyldiga att skydda källorna mot att bli avslöjade
 • Vi skriver om SIG-gruppens aktiviteter och planer där det är möjligt
 • Vi skriver om SIG-gruppens teknik och metoder
 • Vi skriver om näthat och stalking i alla former
 • Vi skriver om lagar och regler
 • Vi skriver om relaterat till ovanstående
 • Tidningen skall skapa respekt och måste då skrivas på ett korrekt sätt med ett vårdat språk. Om tillfället kräver att vi visar känslor gör vi det.
 • Läsare ska aldrig behöva tveka om huruvida materialet är korrekt. Om vi gör fel, det händer, ska det felaktiga rättas så fort vi blir medvetna om det, vi tar gärna emot synpunkter från läsare.
 • Vi prioriterar inte snabbhet, vi prioriterar korrekthet
 • Vi har inga kopplingar till politiska, ekonomiska, religiösa, sexuella eller några åsiktsgrupperingar.
 • Vi bestämmer själva vad som skrivs, vem vi skriver om, hur det skrivs och vilken ställning vi tar i just den frågan just den gången
 • Det går inte att påverka oss hur tidningen sköts men vi tar gärna emot råd och förslag
 • Tidningen har aldrig stängt
 • Vi förtalar eller kränker aldrig någon men om det är av journalistiskt intresse kan fakta skrivas ut som enskilda kan tolka som förtal eller kränkningar dock värderar vi sådan fakta för att vara säkra på att det inte utgör förtal eller kränkningar
 • Vi kan publicerar personuppgifter för de som övriga media publicerat personuppgifter för
 • Vi kan publicera personuppgifter för folk på elektroniska mötesplatser som ägare, styrelsefolk, admin, moderatorer och alla andra som har något med driften att göra
 • Vi publicerar bara i undantagsfall personuppgifter för okända privatpersoner om de skriver anmärkningsvärt illa om andra på internet
 • Vi publicerar aldrig personuppgifter för personer under 20 år där åldersgränsen strax över 20 år bedöms från fall till fall
 • I folkets intresse har inga register eller annat som kan utgöra strukturerad insamling av uppgifter i så kallat PUL-register
 • Inga uppgifter av vikt samlas på redaktionen eller i tidningens databas

x

M3

3. POLICY  – SIG-Gruppen

 • Vi arbetar med att motverka webbsidor som tillåter näthat
 • Vi arbetar med att motverka brottslig verksamhet på nätet
 • Vi arbetar med opinionsbildning
 • Vi arbetar med lobbyverksamhet
 • Vi arbetar endast laglig
 • Vi har inga register eller annat som kan utgöra strukturerad insamling av uppgifter i så kallat PUL-register. Sådana eventuella register handhavs av en privatperson som står gruppen nära
 • Gruppen skall bestå av en kärna på några få personer
 • Gruppens medarbetare utanför kärnan har inget formellt medlemskap, de är med så fort de hjälper oss
 • Ingen av medarbetarna utanför kärnan känner till varandra
 • Vi säger inte vilka som ingår i gruppen
 • Vi förnekar all samarbete om någon i gruppen avslöjas
 • Vi säger inte hur vi jobbar
 • Vi säger inte vad vi jobbar med
 • Vi säger inte vad vi uppnått
 • Vi säger inte vad vi har för planer
 • Vi förnekar all inblandning
 • Vår belöning är vetskapen över vad vi åstadkommit

x

M4

4. SIG-GRUPPEN

ALLMÄNT

TEKNIK

x

M5

 5. OM FLASHBACK

Provokation och näthat som affärsidé – Flashback
Publikationen är författad av Helena Ludvigsson och Hans Brandt. Den är skickades till mer än 1.000  mailadresser varav alla tidningar, alla i Riksdagen, åklagarväsendet, SÄPO och många fler. Den skickades också till Jon Karlung, VD på Bahnhof och god vän till Jan Axelsson, som är ägare till Flashback Media Group som i sin tur äger Flashback forum.

Fel att kartlägga de som skriver anonymt
Efter att ovanstående publikation skickats ut gick Jon Karlung ut i media med ovanstående. Det innebär inte bara att han med den artikeln nästan öppet kritiserar oss för att kartlägga anonyma användare på Flashback utan att det nu också medgivits att Flashback forum ligger i Sverige hostat av Bahnhof och att Jan Axelsson är den yttersta ansvarige för att förtal och kränkningar inte tas bort.

 1. Flashback forum finns i Sverige
 2. Flashback är hostad av Bahnhof
 3. Jan Axelsson är den ytterst ansvarige
 4. “admin” på Flashback är Jan Axelsson

Den tidigare vänstermannen Jon Karlung har också varit VD på porrtidningen “Aktuellt rapport”.

Förtalsmaskinen som försörjs av annonsörerna
Verktyget att få bort Flashback ligger är att få bort annonsörerna. Utan annonsörer finns inga pengar att driva Flashback vidare. Därför är det av hög vikt att kontakta annonsörer och be dem inte annonsera där. Skicka med denna länk: http://intre.se/ifolkets/?p=8101

Avstängda på Flashback, vad skrev de för att stängas av
Flashback tillämpar sina regler på ett högst märkligt sätt. Man tar hänsyn vem som skrivit och moderatorns humör. Man kan bli avstängd för ingenting samtidigt som någon annan kan skriva i princip vad som helst.

x

M6

6. RÄTTSMÅL VI MEDVERKAT I

x

M7

7. LÄNKAR

Våra hemsidor


x

Samägda hemsidor


Facebook
Denna Facebooksida skapades av en person i Halland som blivit förtalad på Flashback. Vi är inbjudna att posta där.

x

Vilka myndigheter och media besöker oss


Myndigheter som besöker oss
Insamlandet av besökare från myndigheter sker via Gnuheter. Klicka på den röda länken i listan för att se vilken artikel som myndigheten läst.

Media som besöker oss
Insamlandet av besökare från media sker via Mediacreeper. Klicka på den röda länken i listan för att se vilken artikel som media läst.

x

Näthatrelaterat


Radera mig nu
En lista på adresser där man kan radera sig eller begära att text raderas.

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
På grund av de mycket starka kränkningarna på nätet har Riksdagen nödgats tillsätta en utredning som skall leda fram till ett skydd för den enskildes intrigitet som fungerar.

cybernormer.se
Akademiker som jobbar vetenskapligt mot näthat.

Juristresursen
Gratis juridisk rådgivning. Kan ta lite tid ibland innan de svarar men är mycket trevliga och tillmötesgående.

Juridikinstitutet
Detta institut drivs av juridikprofessorn Mårten Schultz och säger sig hjälpa de som är utsatta för hat på nätet. Vi testade dem och bad om hjälp. Vi fick nej… De fina orden verkar vara aningen uppblåsta men vi sticker inte under stol med att de gör nytta.

Researchgruppen
Denna grupp jobbar nästan bara mot rasism med specialté på att hänga ut verkliga personer bakom anonyma alias genom främst Expressen och Aftonbladet. De jobbar med eget gräv men vi är lite skeptiska till kvalitéskraven i deras gräv.

Nolltolerans mot näthat
En nästan avsomnad Facebooksida mot näthat.

Motargument
En blogg med mycket och bra argument mot det mesta. De slår hål på myter och rätar ut frågetecken. En favorit på nätet!

Trolljägarna (TV3)
Underhållande program där de jagar näthatare. Sänds vinterhalvåret.

Kränkt
Bra information om näthat och att bli kränkt. Fokus ligger lite mer mot ungdomar.

No Hate
En organisation som jobbar mot hat och näthat. Deras fokus ligger på utbildning mm.

Bra om upphovsrätt

x

M8

8. FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

[Hämtat från Riksdagens plats om mänskliga rättigheter]

FN:s allmänna förklaring

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och att “göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden”.

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande, tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Artikel 9
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Artikel 10
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Artikel 14
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 15
1. Var och en har rätt till en nationalitet.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

Artikel 16
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 20
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Artikel 21
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 23
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.

3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.

4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

Artikel 24
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

Artikel 26
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Artikel 27
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Artikel 29
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Ut sementem feceris, ita metes

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

………………………..

De som fått sina liv förstörda eller tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.
Upphovrätten © till allt material i "I folkets intresse" ägs av "I folkets intresse". Upphovrätten © till bilder ägs av upphovsmakaren till bilden. Inlägg från Flashback (bilder eller text) är copyleft.