Yttrandefrihet på riktigt är också konsekvenser på riktigt
14 besökare inne senaste 30 min. Läs om vår integritetspolicy och cookies i menyn uppe till höger.

Del 1: Hur stoppar vi Flashback

 

Diskussion

Under detta inlägg diskuterar vi hur man får stopp på kränkningar och allt annat som försvårar för de drabbade. Inga förslag eller frågor är dumma, det är bara svaren som kan vara dumma.

Exempel

 • Vad vi vet idag dömdes Flashback till att granska alla postningar innan de släpps fram. Om Jan Axelsson inte tillser att så sker skall han tvingas betala ett vite på 400.000 kr för varje enskild postning. Nu när vi vet att Flashback finns i Sverige och ägs av Jan Axelsson borde vitet verkställas.
  – Varför görs inte det?
  – Vad kan man göra för att det skall verkställas?
  – Vem kontaktar man?
 • BBS-lagen säger att hets mot folkgrupp, uppvigling mm på olika forum måste genast raderas av Flashback. Det görs inte alltid, vad kan vi göra åt det?

Vilka vill vara med

Om vi går till rättsväsendet med Flashback, vilka är med?

 

FN:s mänskliga rättigheter – Artikel 12

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Sätt igång och diskutera här nedan:

— Diskutera —

 

 

10 Kommentarer

Lägg till en kommentar
 1. 5 kap. Om ärekränkning

  1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

  Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

  2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

  Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

  3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.

  Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

  4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om gärningen är sårande för de efterlevande eller den eljest, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.

  5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av någon annan än målsäganden. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat
  från allmän synpunkt och åtalet avser

   1. förtal och grovt förtal,
   2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
   3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller
   4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.

  Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon och, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare.

  Innebär brott som avses i 1-3 §§ att någon genom att förgripa sig på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får brottet åtalas av åklagare utan hinder av första stycket. Åtal får dock inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat till detta. Lag (2014:222).

    (QUOTE)

 2. Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

  Tillämpningsområde

  1 § Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av med-delanden.
  I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.

  2 § Lagen gäller dock inte

   1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,
   2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,
   3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefri-hetsgrundlagen, eller
   4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en be-stämd krets av mottagare (elektronisk post).

  Information till användarna

  3 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

  Uppsikt över tjänsten

  4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

  Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

  5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

   1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
   2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet. För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.
   Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).

  Straff

  6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till böter.

  7 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
  Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar enligt brottsbalken eller lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

  Förverkande

  8 § Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet har fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt. Lag (2005:315).

    (QUOTE)

 3. Ovanståenden är de lagar vi kan använda oss av. Kom igen, nu kör vi!!

    (QUOTE)

 4. Satsa på att dra trollforumet Flashback inför rätta hos de rättsvårdande myndigheterna och att forumets verksamhet i Sverige förbjuds. Jan Axelsson som driver forumet har ett stort ansvar han borde se till att alla moderatorerna omedelbart raderar bort alla inlägg som strider mot svensk lag, men det verkar han ha struntat i och moderatorerna tycks även ha struntat i att vidta åtgärder mot inlägg och medlemmar som strider mot svensk lag. Forumet bryter mot lagen som rör ansvar för elektroniska anslagstavlor.

    (QUOTE)

 5. Ifall Flashback dras inför rättsväsendet hur går det till i juridiska termer? Är det en ”grupptalan”, ett tvistemål vid en domstol då? Finns det något liknande mål man kan titta på som slutat med vinst för de som ”väckt” talan? Många frågor men den som vill veta bör fråga…

    (QUOTE)

 6. Ohändig:
  Ifall Flashback dras inför rättsväsendet hur går det till i juridiska termer? Är det en ”grupptalan”, ett tvistemål vid en domstol då? Finns det något liknande mål man kan titta på som slutat med vinst för de som ”väckt” talan? Många frågor men den som vill veta bör fråga…

  Det är sådant vi kan diskutera här.
  Grupptalan är en förutsättning tror jag, inte minst för att dela kostnader om det är en stämning.
  Om det är ett åtal kan jag tänka mig att flera vill vara med på det.
  Känner inte till om det finns liknande mål. Mål mot media finns men de har ofta utgivningsbevis och då fungerar det på annat sätt.

    (QUOTE)

 7. – Varför görs inte det?
  – Vad kan man göra för att det skall verkställas?
  – Vem kontaktar man?
  Bra frågor som om inte annat bör kunna besvaras av de som utfärdat vitet.
  1 Vad säger de?

  Har detta svagt i minnet långt tillbaka, en sammanställning från du som är uppdaterad skulle komma väl till pass, för alla som inte har klart för sig vad som gäller i nuläget. Punkt 1 blir dock hursomhelst första rimliga aktionen enligt mig.

    (QUOTE)

 8. flashback:
  – Varför görs inte det?

  Ja, det är frågan! Varför görs inte det och varför har rättvisan struntat i att kassera in en dom?

  – Vad kan man göra för att det skall verkställas?

  Möjligen kontakta domstolen som en gång dömde jan Axelsson¨.

  – Vem kontaktar man?

  Se ovan

  Bra frågor som om inte annat bör kunna besvaras av de som utfärdat vitet.
  1 Vad säger de?

  Ja en bra fråga som kräver sitt svar!

  Har detta svagt i minnet långt tillbaka, en sammanställning från du som är uppdaterad skulle komma väl till pass, för alla som inte har klart för sig vad som gäller i nuläget. Punkt 1 blir dock hursomhelst första rimliga aktionen enligt mig.

  Jag skall se vad jag kan göra!

    (QUOTE)

 9. Jag är med ? ?

    (QUOTE)

 10. Linda-Marie Persson:
  Jag är med ? ?

  Har du blivit förtalad eller uthängd på Flashback?
  Berätta gärna lite om det eller mejla oss http://intre.se/ifolkets/?page_id=928

    (QUOTE)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Genom att klicka på "Skicka Kommentar" GODKÄNNER ni nedanstående regler:
1. Svensk lag gäller
2. Netikett gäller (sök på Google).
Kommentarsfunktionen har en automatisk kontroll. Allt som inte godkänns skickas inte!

Mejladressen behöver inte fyllas i!